ARTICLES PUBLICATS: REVISIONS OBLIGATÒRIES EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.

 • 19 de juliol del 2011

ARTICLES PUBLICATS: REVISIONS OBLIGATÒRIES EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.

Tota instal·lació elèctrica és una instal·lació de risc, degut al perill d’electrocució de persones i la possibilitat de generar un incendi.

El Reglament Electrotècnic en Baixa Tensió (Decret 842/02 de 02-08-2002) obliga a sotmetre certes instal·lacions elèctriques a inspeccions periòdiques, cada 5 anys, a ser realitzades per una Entitat d’inspecció i Control (EIC). Alhora també exigeix que les empreses disposin d’un contracte de manteniment de les instal·lacions elèctriques amb un instal·lador autoritzat. Les inspeccions periòdiques exigeixen que es disposi de la documentació de la seva legalització.

El fet de no disposar de la inspecció periòdica fa que la instal·lació sigui il·legal, amb els efectes que això pot suposar (responsabilitats en cas d’accident, anulació d’assegurances,…).

Les instal·lacions de les empreses associades a la UEI-Cerclem afectades per aquesta modificació normativa són:

 • Indústries en general amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.
 • Locals amb risc d’incendi o explosió:
  – tallers de reparació de vehicles
  – tallers amb operacions de pintura
  – tallers de fusteria amb o sense operacions d’envernissat
  – locals on s’emmagatzemen, manipulen o transvasen productes inflamables.
 •  Locals de pública concurrència (bars, restaurants, discoteques i sales de festa, comerços i perruqueries a partir de 40 m2 de zona de públic i locals públics en general).
 • Locals humits o mullats amb potència màxima admissible superior a 25kW.

El primer termini per realitzar les inspeccions periòdiques va finalitzar el passat 18 de setembre.

La Generalitat de Catalunya ha concedit, però, una darrera oportunitat mitjançant una pròrroga de 6 mesos (fins al 19 de març de 2011) per realitzar la primera inspecció. Posteriorment i fins al 31 de desembre de 2012 es podrà adequar les instal·lacions i presenta la documentació.

Les instal·lacions realitzades abans del 18 de setembre de 1998 i que no disposin de documentació acreditativa de la legalització (butlletins), hauran d’aportar una memòria tècnica simplificada (amb plànols, esquemes i càlculs de la instal·lació), realitzada per un tècnic competent.

Aquesta és una oportunitat única per a les empreses que no disposin de la legalització inicial, de legalitzar la instal·lació sense haver d’adequar totes les instal·lacions a la normativa vigent, realitzant, això si, les modificacions per disposar d’una instal·lació segura amb el mínim cost possible.

Des de Bellavista Enginyeria SLP us oferim la possibilitat d’assessorar-vos en aquesta tramitació, d’assistir a les inspeccions periòdiques en la vostra representació i de preparar la memòria tècnica per a la seva legalització.

Som experts en aquesta tramitació degut a que duem tramitades més de 100 instal·lacions antigues, assessorant a empreses, administradors de finques, instal·ladors, promotors i comunitats de propietaris.

Tota instal·lació elèctrica és una instal·lació de risc, degut al perill d’electrocució de persones i la possibilitat de generar un incendi.

El Reglament Electrotècnic en Baixa Tensió (Decret 842/02 de 02-08-2002) obliga a sotmetre certes instal·lacions elèctriques a inspeccions periòdiques, cada 5 anys, a ser realitzades per una Entitat d’inspecció i Control (EIC). Alhora també exigeix que les empreses disposin d’un contracte de manteniment de les instal·lacions elèctriques amb un instal·lador autoritzat. Les inspeccions periòdiques exigeixen que es disposi de la documentació de la seva legalització.

El fet de no disposar de la inspecció periòdica fa que la instal·lació sigui il·legal, amb els efectes que això pot suposar (responsabilitats en cas d’accident, anulació d’assegurances,…).

Les instal·lacions de les empreses associades a la UEI-Cerclem afectades per aquesta modificació normativa són:

 • Indústries en general amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.
 • Locals amb risc d’incendi o explosió:
  – tallers de reparació de vehicles
  – tallers amb operacions de pintura
  – tallers de fusteria amb o sense operacions d’envernissat
  – locals on s’emmagatzemen, manipulen o transvasen productes inflamables.
 • Locals de pública concurrència (bars, restaurants, discoteques i sales de festa, comerços i perruqueries a partir de 40 m2 de zona de públic i locals públics en general).
 • Locals humits o mullats amb potència màxima admissible superior a 25kW.

El primer termini per realitzar les inspeccions periòdiques va finalitzar el passat 18 de setembre.

La Generalitat de Catalunya ha concedit, però, una darrera oportunitat mitjançant una pròrroga de 6 mesos (fins al 19 de març de 2011) per realitzar la primera inspecció. Posteriorment i fins al 31 de desembre de 2012 es podrà adequar les instal·lacions i presenta la documentació.

Les instal·lacions realitzades abans del 18 de setembre de 1998 i que no disposin de documentació acreditativa de la legalització (butlletins), hauran d’aportar una memòria tècnica simplificada (amb plànols, esquemes i càlculs de la instal·lació), realitzada per un tècnic competent.

Aquesta és una oportunitat única per a les empreses que no disposin de la legalització inicial, de legalitzar la instal·lació sense haver d’adequar totes les instal·lacions a la normativa vigent, realitzant, això si, les modificacions per disposar d’una instal·lació segura amb el mínim cost possible.

Des de Bellavista Enginyeria SLP us oferim la possibilitat d’assessorar-vos en aquesta tramitació, d’assistir a les inspeccions periòdiques en la vostra representació i de preparar la memòria tècnica per a la seva legalització.

Som experts en aquesta tramitació degut a que duem tramitades més de 100 instal·lacions antigues, assessorant a empreses, administradors de finques, instal·ladors, promotors i comunitats de propietaris.

Tota instal·lació elèctrica és una instal·lació de risc, degut al perill d’electrocució de persones i la possibilitat de generar un incendi.

El Reglament Electrotècnic en Baixa Tensió (Decret 842/02 de 02-08-2002) obliga a sotmetre certes instal·lacions elèctriques a inspeccions periòdiques, cada 5 anys, a ser realitzades per una Entitat d’inspecció i Control (EIC). Alhora també exigeix que les empreses disposin d’un contracte de manteniment de les instal·lacions elèctriques amb un instal·lador autoritzat. Les inspeccions periòdiques exigeixen que es disposi de la documentació de la seva legalització.

El fet de no disposar de la inspecció periòdica fa que la instal·lació sigui il·legal, amb els efectes que això pot suposar (responsabilitats en cas d’accident, anulació d’assegurances,…).

Les instal·lacions de les empreses associades a la UEI-Cerclem afectades per aquesta modificació normativa són:

 • Indústries en general amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.
 • Locals amb risc d’incendi o explosió:
  – tallers de reparació de vehicles
  – tallers amb operacions de pintura
  – tallers de fusteria amb o sense operacions d’envernissat
  – locals on s’emmagatzemen, manipulen o transvasen productes inflamables.
 • Locals de pública concurrència (bars, restaurants, discoteques i sales de festa, comerços i perruqueries a partir de 40 m2 de zona de públic i locals públics en general).
 • Locals humits o mullats amb potència màxima admissible superior a 25kW.

El primer termini per realitzar les inspeccions periòdiques va finalitzar el passat 18 de setembre.

La Generalitat de Catalunya ha concedit, però, una darrera oportunitat mitjançant una pròrroga de 6 mesos (fins al 19 de març de 2011) per realitzar la primera inspecció. Posteriorment i fins al 31 de desembre de 2012 es podrà adequar les instal·lacions i presenta la documentació.

Les instal·lacions realitzades abans del 18 de setembre de 1998 i que no disposin de documentació acreditativa de la legalització (butlletins), hauran d’aportar una memòria tècnica simplificada (amb plànols, esquemes i càlculs de la instal·lació), realitzada per un tècnic competent.

Aquesta és una oportunitat única per a les empreses que no disposin de la legalització inicial, de legalitzar la instal·lació sense haver d’adequar totes les instal·lacions a la normativa vigent, realitzant, això si, les modificacions per disposar d’una instal·lació segura amb el mínim cost possible.

Des de Bellavista Enginyeria SLP us oferim la possibilitat d’assessorar-vos en aquesta tramitació, d’assistir a les inspeccions periòdiques en la vostra representació i de preparar la memòria tècnica per a la seva legalització.

Som experts en aquesta tramitació degut a que duem tramitades més de 100 instal·lacions antigues, assessorant a empreses, administradors de finques, instal·ladors, promotors i comunitats de propietaris.