Aprovada la modificació del Codi Tècnic de l’Edificació per incentivar la utilització del vehicle elèctric i la instal·lació de plaques fotovoltaiques

  • 29 de octubre del 2022

Aprovada la modificació del Codi Tècnic de l’Edificació per incentivar la utilització del vehicle elèctric i la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Des de Bellavista Enginyeria volem informar-vos que al Juny de 2022 es va aprovar el text consolidat del Document Bàsic d’Estalvi d’Energia del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE-DB-HE).

Modificacions principals

HE 5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables.

Exigeix sistemes de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables (per exemple plaques fotovoltaiques) en edificis de nova construcció, ampliacions, canvi d’ús i reformes integrals amb una superfície superior a 1.000  m2 construïts (anteriorment era a partir de 3.000 m2).

HE 6 Dotacions mínimes per la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Exigeix que els edificis de nova construcció amb aparcament disposin d’una infraestructura mínima que possibiliti la recàrrega de vehicles elèctrics.

Pels edificis existents dependrà del tipus d’actuació realitzada.

Terminis d’aplicació:

  • Llicències sol·licitades abans del 16-06-2022: no és d’aplicació.

  • Llicències sol·licitades del 16/06/2022 al 15/12/2022: és d’aplicació voluntària.

  • Llicències sol·licitades a partir del 16/12/2022: és d’aplicació obligatòria.