Inspecció periòdica de les instal·lacions contra incendis

  • 18 de març del 2021

Inspecció periòdica de les instal·lacions contra incendis

Un incendi pot causar un gran impacte sobre la seva activitat, instal·lacions, maquinària i matèries primeres, però sobretot pel risc que suposa per a la vida dels seus treballadors.

Una de les mesures més importants que ha de complir un establiment industrial és la de la protecció contra incendis. Per aquest motiu, hi ha diferents reglaments que obliguen a sotmetre certes instal·lacions contra incendis a inspeccions periòdiques:

  • El Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) (RD 513/2017 de 22-05-2017). Es realitza cada 10 anys a establiments administratius, docents, comercials, de pública concurrència i aparcaments.
  • El Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) (RD 2267/2004 de 03-12-2004). Entre aquestes instal·lacions hi ha les indústries, magatzems i tallers de reparació de vehicles. La periodicitat de les inspeccions depèn del risc d’incendis de l’establiment.

 Aquestes inspeccions les ha de realitzar una Entitat d’Inspecció i Control (EIC) i la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC). Des de Bellavista Enginyeria SLP us oferim la possibilitat d’assessorar-vos en aquesta tramitació, d’assistir a les inspeccions periòdiques en la vostra representació, preparar la documentació necessària i tramitar el registre per a la seva legalització.