Projecte de legalització d'activitat d'un Pavelló Poliesportiu

ACTIVITAT:
Pavello Poliesportiu

DESCRIPCIÓ:

Legalització d’un edifici destinat a Pavelló Poliesportiu, amb una superfície útil, d’uns 2.400m².

  • Projecte instal.lacions de baixa tensió
  • Projecte instal.lacions de climatització, calefacció i ACS
  • Legalització d’instal.lacions
  • Llicència d’activitats