Estudis d’acústica

A Bellavista Enginyeria, també oferim solucions dins del camp de l’acústica. Els nostres tècnics qualificats oferiran opcions específiques i de qualitat en quan a la prevenció i correcció de problemes generats per sorolls i vibracions.

Serveis:
 • Industrial:
  • Estudis d’impacte acústic i mesures segons la Llei 16/2002 i el Decret 176/2009.
  • Disseny i control d’execució de solucions acústiques per a la reducció de soroll de maquinaria.
  • Exposició dels treballadors al soroll.
 • Edificació:
  • Mesuraments i certificacions segons normes UNE-EN ISO.
  • Consultoria acústica, per a edificis públics i residencials.
  • Control d’obra segons CTE DB-HR, per a edificis públics i residencials.
  • Acondicionament acústic i disseny de sales insonoritzades.
 • Comercial:
  • Elaboració de projectes d’aïllament acústic, segons tipus activitat i ordenances.
  • Verificació i control de focus emissors exteriors i disseny de mesures correctores.
  • Programació i instal·lació de limitadors acústics, acreditació CESVA, i integració dels limitadors al sistema LIDACO.