Tramitació d’ajuts a l’autoconsum

El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aprovat una concessió directa a les Comunitats Autònomes d’ajudes per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, així com la implementació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. I, d’aquesta manera, poder avançar cap a la descarbonització del sector serveis, altres sectors productius i el sector residencial.

Programes d’incentius

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en altres sectors productius de l’economia fora del sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3:  Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial.


Tecnologies subvencionables

Autoconsum

 • Fotovoltaica
 • Eòlica
 • Instal·lacions connectades i aïllades de la xarxa

Emmagatzematge

 • Capacitat ≤2 kWh/kW)
 • Plom-àcid excloses


Possibles beneficiaris

Les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3 van dirigits als següents destinataris:

 • Les persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5 van dirigits als següents destinataris:

 • Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol administració pública.
 • Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector (entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.)
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat (autònoms).
 • Les comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Les ajudes dels programes d’incentius 6 van dirigits als següents destinataris:

 • Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat (autònoms).
 • Les comunitats de propietaris.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol administració pública. En aquests casos, només podran rebre ajuts destinats a la realització d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se inalterada durant, almenys, cinc anys des de la resolució de concessió d’ajut corresponent.

La sol·licitud de subvenció qui l’ha de presentar?

La sol·licitud ha ser presentada pel destinatari últim de la instal·lació. És a dir, la persona o entitat que serà la propietària de la instal·lació, que pugui acreditar el pagament de les factures associades a l’actuació subvencionada, la qual ha de romandre en la seva propietat almenys 5 anys.


Import de la subvenció

La intensitat dels ajuts variarà en funció del beneficiari i del tipus d’instal·lació.

Pels particulars i les administracions públiques s’assignarà una subvenció amb un percentatge fix, i per a les empreses s’assignarà un percentatge sobre el volum d’inversió inicial per a les empreses (fins a un màxim).

Els ajuts a fons perdut seran en funció de si és una PIME o una gran empresa:

 • Energia solar fotovoltaica sense emmagatzematge:
  • Empreses: entre el 15-45%
  • Particulars: 40%, que pujaria a un 50% als sistemes d’autoconsum col·lectiu.
  • Administracions públiques: 70%
 • Energia solar fotovoltaica amb emmagatzematge:
  • Empreses: entre el 45-65%, segons el tamany de l’organització
  • Particulars: 70%
  • Administracions públiques: 70%
  • Entitats del tercer sector: 70%
 • Eòlica: entre el 20-50%
 • Climatizació amb energies renovables: dependrà de la tecnologia aplicada (biomassa o geotèrmia):
  • Empreses: del 40% al 70%
  • Administracions públiques: 70%
  • Propietaris edificis residencials: 70%


Ajuts addicionals

 • Eliminació d’amiant en cobertes
 • Instal·lació en marquesines
 • Per repte demogràfic: els municipis fins a 5.000 habitants tindran un increment del 5%.


Característiques

Règim de concessió

Reglat, per ordre entrada de la sol·licitud.

Termini de justificació

18 mesos des de notificació de la resolució.

Inici de l’actuació

 • Després de la sol·licitud: Programes 1, 2 i 3.
 • Després de la publicació del RD (01-07-2021): Programes 4 i 5.

Termini presentació de sol·licituds

Inici: 15/12/2021

Finalització: 31/12/2023